Náš Tým


magdalenaMgr. Magdaléna Skřivánková, DiS.
, nar. 1972, absolventka Sociálně právní akademie (1995) a katedry sociální práce FF UK (2002), v současné době působí jako pedagožka na Evangelické akademii - Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Centru adiktologie. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie (2002) a dalších kurzů a výcviků: Komunitní práce (1995), Videotrénink interakcí (1999), Psychosociální péče o děti ohrožené nebo vystavené sexuálnímu a komerčnímu sexuálnímu zneužívání (2002), Úvod do řízení a supervize (2006, 2007), Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti (2008), Práce s dětmi, které zažily domácí násilí (2014).

Aktivně vystupuje na konferencích (Problémy současné rodiny a náhradní rodinné péče - Univezita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Jak se naplňují možnosti sociální práce u nás - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta), v rámci sebevzdělávání se účastní dalších odborných konferencí: Mezinárodní mezioborová konference o poruchách příjmu potravy (2001. 2003,), 5.arteterapeutická konference "Možnosti a meze arteterapie" (2002), Integrovaná psychoterapie dnes (2003), Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (2005, 2006, 2008), Primární prevence rizikového chování "Specializace versus integrace" (2006), Užívání drog a genderové rozdíly (2007), Identita sociální práce a specifika supervize (2007), Znalecké posudky - jejich význam v sociálně právní ochraně dětí a soudní praxi (2008), Autogenní trénink - cesta relaxace a imaginace (2014), Společně za život bez násilí (2014), Prevence rizikového sexuálního chování - úkol základního vzdělávání (2014).

Publikuje v oblasti sociální práce a mezilidských vztahů s důrazem na postavení rodičů a dětí v rozvodové a rozchodové situaci.

V "Area fausta" poskytuje klientům úvodní konzultace k AP/AS, individuální konzultace, a pro ostatní kolegy působí jako supervizorka.

 


 

Bc. Veronika Vondráčková, nar. 1991, nyní dokončuje magisterský program psychologie na FF UK. Rok studovala v německém Heidelbergu. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími v krizi. Má výcvik v kompletní krizové intervenci (2014), který uplatňuje především při práci konzultantky dětské krizové linky. Zkušenosti sbírala na stážích například v Krizovém centru RIAPS (2016) a Dětském krizovém centru v Praze (2017). Absolvovala také četné kurzy - např. výcvik v chatové krizové intervenci (2017) nebo kurz Psychologa ve zdravotnictví (2016). Jako dobrovolník působila v azylovém domě pro děti „Dům tří přání“ (2010-2011).


Několik let se věnuje lektorské činnosti ve spojitosti s divadlem a improvizací. Začínala jako učitelka dramatické výchovy v MŠ, poté vedla dramatický kroužek na ZŠ. Zkušenosti získávala nejen ze svých divadelních aktivit a kurzů, ale také jako asistentka psychologa při dramaterapeutické skupině pro děti s ADHD a autismem (2014). Nyní vede svou dramaterapeutickou dílnu na oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice pro dospělé pacienty s duševním onemocněním.

 


anetaMgr. Aneta Kudrličková, nar. 1986, absolventka sociální a speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UK v Praze. Již několik let se věnuje práci s dětmi a mláděží z náhradní rodinné péče (děti z dětských domovů, pěstounská péče). Mnoho zkušeností má také s dětmi předškolního věku z USA, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s prací pedagogického asistenta.

V současné době pracuje jako speciální pedagožka v Centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Věnuje se studiu českého znakového jazyka. Pravidelně se účastní konferencí, kurzů a seminářů v oblasti speciální a sociální pedagogiky.

 


 

Jana 2016 na webMgr. Jana Brůnová je absolventka katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V oblasti psychosociálního poradenství a sociálních služeb působí od roku 2000. Má praxi především z organizací zaměřených na práci s rodinou, dětmi a mladistvými. Podílela se na řadě projektů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů v neziskových organizacích i ve státní správě.

Individuální práci s klienty se věnuje také formou poradenství a psychoterapeutické praxe.

Od roku 2007 působí ve firemním prostředí v oblasti řízení lidských zdrojů.

V roce 2013 zakončila obhajobou vlastní psychoterapeutické práce “Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii” (800 hodin), který je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Dále absolvovala řadu výcviků a kurzů zaměřených na individuální poradenství, diagnostiku, práci s rodinou, dětmi i mladistvými a další témata (např.: krizová intervence, koučování, práce se skupinou, lektorské dovednosti atd.)

 


 

Kateřina Albrechtová, nar.1993, studuje Sociální práci na Karlově Univerzitě. Díky svému předchozímu studiu ovládá základy českého znakového jazyka, spolupracovala i na projektu, který pomáhá neslyšícím dětem, dětem s dyslexií a dětem cizinců se čtením. Ve volném čase se věnuje mimo jiné i doprovázení nevidomých. Absolvovala stáže zaměřující se na komunitní terapii.

Specializuje na práci s dětmi a rodinou. Kromě práce v Area Fausta vede i skupinku dětí ze znevýhodněných rodin.

 

 

 


Dříve s námi spolupracovali